ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รายการ”ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ฉบับที่ 3 เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสิน การแข่งขันตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 2 ประจำปี พ.ศ. 2555    ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รายการ”ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” ฉบับที่ 3 เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสิน การแข่งขันตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก ดิวิชั่น 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 -------------------------------- เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้ออาชีพ ประจำปี 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามคำสั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ 19 / 2554 ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้ออาชีพ พ.ศ.2554 คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงได้กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้ตัดสินไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ผู้ควบคุมการแข่งขัน 1.1) คุณสมบัติ 1.1.1) ต้องเป็นคณะกรรมการฯ “ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” หรือ คณะกรรมการบริหาร สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย หรือ เป็นผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 1.1.2) ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมดำเนินการ กับทีมใดทีมหนึ่ง 1.1.3) ต้องมีความแม่นยำในระเบียบการแข่งขัน และกติกาเซปัคตะกร้อเป็นอย่างดี 1.1.4) ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีและมีความน่าเชื่อถือที่จะทำให้ทุกฝ่ายยอมรับในการวินิจฉัย 1.1.5) ต้องมีพื้นฐานแนวคิดในการจัดการและดำเนินงานในรูปแบบของกีฬาอาชีพ 1.1.6) ต้องผ่านการอบรมของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 1.2) หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.2.1) รับทราบรายละเอียดกำหนดการแข่งขันจากฝ่ายเลขานุการฯ 1.2.2) เป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแลการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศและ ข้อกำหนดอื่นๆ ของการแข่งขัน 1.2.3) เป็นผู้มีอำนาจที่จะยกเลิกหรือยุติการแข่งขัน ถ้าการดำเนินการแข่งขันไม่เป็นไปตาม ระเบียบคำสั่ง ประกาศและข้อกำหนดอื่นๆ ของการแข่งขัน 1.2.4) เป็นผู้ตรวจสนามแข่งขันและรับรองสภาพตามมาตรฐานของระเบียบการแข่งขัน ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ถ้าพบข้อบกพร่องให้รีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานของระเบียบข้อบังคับการแข่งขัน 1.2.5) เป็นผู้ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพึงจะเกิดในการแข่งขัน ณ และการแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นต้องให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ เรียงลำดับตามหัวข้อด้านล่างนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบการแข่งขัน 1.2.5.1) การประกอบด้านธุรกิจของบริษัทผู้สนับสนุน 1.2.5.2) ด้านความพึงพอใจของผู้ชมที่จะได้เข้าชมและติดตามการแข่งขันทุกครั้ง 1.2.5.3) ด้านความร่วมมือของสื่อต่างๆ ที่จะเสนอข่าวการแข่งขัน 1.2.5.4) ด้านเทคนิคการแข่งขันต้องมีความยุติธรรม 1.2.6) เป็นผู้รับใบส่งรายชื่อนักกีฬาจากทั้งสองทีมก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้นและลงนามกำกับ ในใบส่งรายชื่อ และนำใบส่งรายชื่อนั้นไปมอบให้นายทะเบียนประจำสนามพร้อมกัน 1.2.7) เป็นผู้ควบคุม, ดูแล ความประพฤติและการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินจากส่วนกลาง 1.2.8) เป็นผู้รับรองผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 1.2.9) เป็นผู้รับเรื่องการประท้วงจากทีมต่างๆ 1.2.10) เป็นผู้จัดประชุม ชี้แจง อบรมและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องหน้าที่และแนวทางปฏิบัติ ในการแข่งขันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 1.2.11) ต้องใส่ชุดทำงานตามฟอร์มที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด(ถ้ามี) ในขณะ ปฏิบัติหน้าที่ 1.2.12) ต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)ต่อฝ่ายเลขานุการฯ หลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นลงแล้ว ข้อ 2 ผู้ตัดสิน 2.1 คุณสมบัติ 2.1.1) เป็นผู้ตัดสินของสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย หรือ ผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์และ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้เชิญมาทำหน้าที่ 2.1.2) ผ่านหรือเคยผ่านการอบรมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันเกี่ยวกับการเป็นผู้ตัดสิน การแข่งขันอาชีพ หรือ เคยผ่านการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขัน “ตะกร้อ ไทยแลนด์ ลีก” 2.1.3) ไม่เป็นผู้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสายตา 2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 2.2.1) รับทราบรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขันจากฝ่ายเลขานุการฯ 2.2.2) เดินทางถึงสนามแข่งขันก่อนเวลาการแข่งขันเริ่มขึ้น 1 ชั่วโมง เพื่อ 2.2.2.1) ร่วมกับผู้ควบคุมการแข่งขันตรวจดูความเรียบร้อยของสนามแข่งขัน 2.2.2.2)ร่วมกับผู้ควบคุมการแข่งขันอบรมและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องหน้าที่และ แนวทางปฏิบัติในการแข่งขันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 2.2.3) ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสินในการแข่งขัน 2.2.4) เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นลงให้ผู้ตัดสินนำผลการแข่งขันไปให้ ผู้ควบคุมการแข่งขัน (Match Commissioner) ที่ประจำ ณ สนามแข่งขันนั้นๆ ลงนามรับรองผลอย่างเป็นทางการ 2.2.5) ส่งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่(ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)ต่อผู้ควบคุมการแข่งขันที่ ประจำ ณ สนามแข่งขันนั้นๆ หลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว 2.2.6) ปฏิบัติตามคำแนะนำ,คำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการแข่งขันที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามนั้นๆ 2.2.7) ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบวินัยของการเป็นผู้ตัดสินที่ดีและเป็นกลางทั้งภาย ใน และ ภายนอกสนาม 2.2.8) ต้องใส่ชุดทำงานตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด(ถ้ามี)ในขณะ ปฏิบัติหน้าที่ 2.2.9) ระหว่างที่พำนักอยู่ที่จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ ห้ามกระทำการใดๆ ที่จะทำให้คู่แข่งขัน ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกว่าตัวผู้ตัดสินไม่เป็นกลาง ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2555 พลตรี (จารึก อารีราชการัณย์) นายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้ออาชีพ